Rychlý kontakt

Kontakt
+420 728 80 80 80Obchodní podmínky

Údaje o dodavateli/prodávajícím

Dodavatel/prodávající

NEFERTUM.CZ
NEFERTUM s. r. o., Tisová 902, 252 42 Jesenice

-IČ: 248 31 085

-DIČ: CZ24831085

Dodavatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

-Telefon: +420 728 80 80 80

-Technické dotazy na tel.: 723 762 801

-Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2499704339/0800

(dále jen "dodavatel")

 

Objednání zboží z www.nefertum.cz

Zboží uvedené na stránkách www.nefertum.cz je katalogem zboží osvětlení a jeho širokého příslušenství. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, či objednávky a dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. Dostupnost je na stránkách kontrolována minimálně jednou denně.

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výberu zboží řádně vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a pro její potvrzení bude zákazník kontaktován telefonicky nebo emailem.

Cena zboží je uvedena u každé položky včetně poplatku za recyklaci. Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (recyklační poplatky, doprava, ...) a zákazník bude vyzván k jejich potvrzení.

Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou (výběr zvolí dodavatel dle charakteru zboží) za poplatek stanovený v objednávce v nejbližší možné době, nebo po dohodě se zákazníkem.

Dodací lhůta objednávky

V obvyklých případech pokud je zboží skladem a objednáno a potvrzeno do 10.00 hodin bude expedováno v den objednání a obvykle dodáno do 24hod. Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, nebo bude dle charakteru zboží určeno dodavatelem.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností plateb.

-dobírka

-bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)

-platební kartou (Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, American Express)

V případě vyšší částky za zboží než 10.000,- Kč či většího množství nežli 1ks si dodavatel vyhrazuje právo změny způsobu uhrazení zboží na platbu převodem.

Zásilka se zbožím neobsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Ty jsou případně zasílány e-mailem včetně informací o přepravě. Záruční (pokud jej výrobce dodává a vyžaduje pro případnou opravu) list bude zaslán po prodlení 14-ti denní zákonné lhůty vrácení zboží. Instalace zboží ani následná montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou v objednávce vždy povinné.

Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list (bude zaslán po 14-ti denní lhůtě), pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad, který je přiložen u dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží zaslat do servisu, kde dojde k odbornému ohodnocení poškození zboží.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Záruka na LED pásky

U led pásku, který je připojený na napájecí zdroj s vyšším výstupním napětím , dochází k proudovému a výkonovému přetížení LED SMD čipů. Toto přetížení LED pásku zapříčiní zkrácenou životnost LED čipů a rychlý pokles svítivosti LED pásku. U LED pásku, který byl přetížen tímto způsobem záruka propadá. Na LED pásek, který byl připojený na vyšší napájecí napětí, nelze uplatnit záruku, neboť byl provozován v rozporu s pracovními podmínkami. LED pásek připojený na napájecí zdroj opačnou polaritou nebude svítit a hrozí I jeho poškození projevem snížené svítivosti a zkrácenou životností. Nesprávným pólováním propadá záruka. LED pásek se nesmí připojovat na zdroj střídavého napětí. Hrozí riziko trvalého poškození LED pásku (sníženou svítivostí a zkrácenou životností). V případě, že LED pásky mají jiný odstín než jste požadovali, či vykazují jinou vadu, bezodkladně LED pásek reklamujte. Pozdější reklamace z důvodu jiného odstínu či nefunkčnosti po nainstalování LED pásku není možná. Pro pájení spojů LED pásku se nesmí použít tzv. „trafopáječka“ nebo páječka neumožňující stabilizaci teploty hrotu páječky. Použití neadekvátní páječky či mechanického poškození LED pásku v důsledku chybného pájení má za následek ztratu záruky. Pro očištění pájecích spojů LED pásku se nesmí používat žádné agresivní tekutiny (kyseliny, agresivní pasty apod.). Použití agresivních látek na LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu záruky. Pro pájení LED pásku používáme cínovou pájku s neagresivním, nejlépe bezoplachovým tavidlem. Použití pájky s agresivním tavidlem na LED pásek má za následek zkrácení životnosti LED pásku a ztrátu záruky.

 

Reklamace

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

Postup reklamace

Ideálním postupem je zaslání zboží do sídla dodavatele. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta 30-ti dnů do doby odeslání opraveného zboží zpět zákazníkovi. V těchto případech hradí obojí poštovné zákazník. 
Pokud zákazník nezašle zboží v originálním obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo k uhrazení zaslání reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

-v případě že Vám nevyhovuje velikost, barva atd. nabízíme možnost výměny zboží
-zboží řádně zabalte a s Vaším požadavkem (jaké zboží,barvu atd. požadujete) zašlete na adresu dodavatele/prodávajícího -při převzetí bude zaslané zboží zkontrolováno, zda není poškozené atd. a poté zasláno zboží nové
-pokud je výměna realizována na přání zákazníka je účtována zákazníkovi doprava, nového zboží, podle standardního tarifu
-do Vašeho požadavku napište jakým způsobem chcete hradit poštovné. Buď převodem (zašleme Vám fakturu e-mailem), nebo dobírkou (uhradíte při převzetí zásilky).
-za vyměněné zboží se již samozřejmě neplatí (pokud je ve stejné hodnotě)
-pokud si zákazník vybere zboží jiné, ve vyší ceně, je součástí zásilky doplatková faktura
-poštovné za výměnu zboží zákazník neplatí tehdy, pokud vznikla chyba na straně dodavatele tzn. že bylo zákazníkovi zasláno jiné zboží než bylo v objednávce.

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@nefertum.cz či písemně na adresu dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno(pokud zákazník projeví svůj souhlas) zasílat v budoucnu obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí, nabízet účast 
v anketách a průzkumech trhu a jiné záležitosti spojené s nabídkou
www.nefertum.cz. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv 
změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním 
obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou 
zprávu na
info@nefertum.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem/prodávajícím a zákazníkem v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.